divider

Algemene voorwaarden

separator

 1. Hupkes c.s. advocaten is een handelsnaam van een praktijkstichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50437275.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de advocaten in loondienst bij de stichting, de aan de stichting contractueel verbonden zelfstandige advocaten, de overige medewerkers, de secretaresses alsmede ingeschakelde derden, hierna allen aangeduid als “het kantoor”.
 3. De overeenkomst van opdracht komt tot stand met de stichting, indien de advocaat daarbij in dienst is op het moment waarop de opdracht wordt verleend; de overeenkomst van opdracht komt tot stand met de advocaat, indien deze zelfstandig ondernemer is en als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, op het moment waarop de opdracht wordt verleend.
 4. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht omvatten het honorarium, verschotten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten), de kosten van ingeschakelde derden en de omzetbelasting.
 6. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.
 7. Uitvoering van de opdracht tegen een vaste prijs (fixed fee) dient te blijken uit een schriftelijke opdrachtbevestiging bij gebreke waarvan een uurtarief conform artikel 8, 9 en 10 geldt.
 8. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het uurtarief en periodiek gedeclareerd.
 9. Tenzij schriftelijk in de opdrachtbevestiging een ander uurtarief is overeengekomen, is het uurtarief € 170,- excl. BTW bij geldende belangen tot € 100.000,- (ook indien het betrokken belang niet op geld waardeerbaar is).
 10. Tenzij schriftelijk een ander uurtarief is overeengekomen, is het uurtarief € 220,- excl. BTW bij geldende belangen boven € 100.000,-.
 11. De uurtarieven als vermeld onder 9 en 10 gelden ook indien aan een toevoeging is afgegeven en de raad voor de rechtsbijstand deze na afronding van de werkzaamheden intrekt op grond van het behaalde resultaat volgens de door genoemde raad gehanteerde criteria. De actuele criteria, vermogensgrenzen en vrijstellingen worden gepubliceerd op www.rechtsbijstand.nl.
 12. De betalingstermijn van declaraties is 14 dagen.
 13. De advocaat is gerechtigd het aanvangen of voortzetten van de werkzaamheden op te schorten indien een declaratie langer dan 14 dagen niet of niet geheel wordt betaald.
 14. Indien de opdracht is aangenomen door een zelfstandig advocaat, kan de opdrachtgever tegen kwijting betalen op het bankrekeningnummer van de stichting als vermeld op de declaratie.
 15. De aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit een onverhoopte tekortkoming verband houdende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de polis.
 16. Indien de aansprakelijkheidsverzekering de gestelde schade niet dekt of niet vergoedt om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag aan honoraria of eigen bijdrage zoals in rekening gebracht en feitelijk betaald.
 17. Aansprakelijkheid voor tekortkoming van ingeschakelde derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 18. Dossiers worden na afsluiting van de rechtshulp gedurende maximaal vijf jaar bewaard en mogen nadien worden vernietigd.
 19. Het kantoor kent een interne klachtenregeling, die op alle opdrachten van toepassing is. Het klachtenreglement en de naam van de klachtenfunctionaris is op te vragen bij het kantoor.
 20. Op de rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
 21. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Indien een advocaat of de stichting als eiser optreedt is deze bevoegd de zaak aan te brengen voor de rechter van de woonplaats van de gedaagde.

separator